Tegevus

MITTETULUNDUSÜHINGU ARUKÜLA KULTUURISELTS PÕHIKIRI

  1. ÜLDSÄTTED

1.1.      MTÜ ametlik nimi on Aruküla Kultuuriselts.

1.2.      MTÜ asukohaks on Eesti Vabariik, Harjumaa, Raasiku vald, Aruküla alevik.

1.3.      MTÜ on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust, käesolevast põhikiri astja muudest sellekohastest õigusaktidest.

l.4.       MTÜ eesmärgiks on:

1.4.1.      kultuuritöö korraldamine;

1.4.2.      kultuurilembese elanikkonna koondamine MTÜ-sse ning nende huvide arvestamine   MTÜ töö planeerimisel;

1.4.3.      elanikkonna vaba aja sisustamine;

1.4.4.      rahvakultuuri traditsioonide säilitamine ning toetamine;

1.4.5.      professionaalse kultuuri vahendamine Aruküla elanikele;

l.4.6.       elanikkonna kultuurialase omaalgatuse toetamine;

1.4.7.      vabahariduse edendamine;

1.4.8.      piirkonna noorte vabaaja sisustamine;

1.4.9.      avatud noortekeskuse meetodi rakendamine.

1.5.   MTÜ põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ning MTÜ ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel. MTÜ tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

l.6.   MTÜ tegevuse põhimõteteks on:

1.6.1.      liikmete hääleõiguse võrdsus;

1.6.2.      liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

1.6.3.      liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused MTÜ ees;

1.6.4.      liikmete õigus avalduse alusel MTÜ-st välja astuda;

1.7. MTÜ võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss, arveldusarve, oma sümboolika ja pitsat.

1.8. MTÜ vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. MTÜ liige vastutab ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.

l.9.     MTÜ majandusaasta algab l. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.10.  MTÜ on asutatud määramata tähtajaks.

  1. LIIKMELISUS

2.1. MTÜ asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

2.2. MTÜ liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab MTÜ juhatusele või juhatuse poolt volitatud organile kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma MTÜ põhikirja ja tasub kinnitatud sisseastumismaksu. Alaealiste osalust MTÜ-s ning tehtavaid tehinguid teostab seaduslik esindaja ehk lapsevanem. Juriidiliste isikute ühinemise aluseks MTÜ-ga saab olla tema selleks seadusega või põhikirja järgi volitatud organi otsus, millega määratakse seadusjärgne esindaja.

2.3. MTÜ liikmeks vastuvõtmise liikme avalduse alusel otsustab ning liikmete arvestust peab juhatus või juhatuse poolt volitatud organ.

2.4. MTÜ-st väljaastumisel esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. MTÜ-st saab välja astuda ainult majandusaasta lõpul, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega kolm (3) kuud enne majandusaasta lõppu.

2.5. Liikmelisust MTÜ-s ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus MTÜ-s lõpeb.

2.6. MTÜ liikmelisus on seotud osamaksuga ja sisseastumismaksuga. Osamaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib MTÜ liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt on vähemalt kaks kolmandikku (2/3) MTÜ liikmetest.

2.7.     MTÜ liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega kui ta:

2.7.1.      ei ole majandusaasta lõpuks tasunud selle aasta eest osamaksu;

2.7.2.      korduvalt rikub ühingu põhikirja või kahjustab ühingu tegevust;

2.7.3.      on esitanud MTÜ-sse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine MTÜ liikmeks ei ole olnud õiguspärane;

2.7.4.      ei ole korduvalt osalenud MTÜ liikmete üldkoosolekul;

2.8.     MTÜ liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on üle poole juhatuse liikmetest.

2.9.     Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata MTÜ üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

  1. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. MTÜ liikme Õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

3.2. MTÜ liikmel on õigus:

3.2.1.      osaleda hääleõigusega MTÜ üldkoosolekul;

3.2.2.      olla valitud MTÜ juhtimis-ja kontrollorganitesse;

3.2.3.      saada teavet ühingu tegevuse kohta;

3.2.4.      astuda ühingust välja;

3.2.5.      kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi;

3.3. MTÜ liige on kohustatud:

3.3.1.       täitma põhikirja nõudeid ja MTÜ juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

3.3.2.       õigeaegselt tasuma makseid;

3.3.3.       teatama MTÜ juhatusele või juhatuse poolt volitatud organile liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist;

3.3.4.       tasuma MTÜ osamaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta keskel;

  1. JUHTIMINE

4.1.    MTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, millest võivad osa kõik MTÜ liikmed ning igal liikmel on vaid üks hääl.

4.2.    Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või MTÜ uue organi pädevusse.

4.3.    MTÜ üldkoosoleku pädevuses on:

4.3.1.      põhikirja muutmine;

4.3.2.      eesmärgi muutmine;

4.3.3.      juhatuse liikmete valimine;

4.3.4.      MTÜ liikmetele sisseastumismaksu ja osamaksu suuruse määramine ja muutmine;

4.3.5.      muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;

4.3.6.      juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes MTÜ esindaja määramine;

4.3.7.      MTÜ-le kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehingutes;

4.3.8.      muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

4.4. MTÜ üldkoosolekud toimuvad üldjuhul kord aastas. MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus või juhatuse poolt volitatud organ:

4.4.1.      aastaaruande kinnitamiseks;

4.4.2.                  juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt üks kümnendik (1/10) MTÜ liikmetest;

4.4.3.      muudel juhtudel, kui MTÜ huvid seda nõuavad;

4.5. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab MTÜ juhatus või juhatuse poolt volitatud organ vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist teate kohalikus ajalehes, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, kohaja päevakorra või saadab igale MTÜ liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

4.6  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole MTÜ liikmetest.

4.6.1. Sel juhul, kui üldkoosolekule ei tulnud kokku nõutav arv mittetulundusühingu liikmeid, toimub MTÜ üldkoosoleku korduskoosolek (edaspidi nimetatud, kui Korduskoosolek) 7 päeva pärast arvates Koosoleku teates ettenähtud toimumise ajast. Korduskoosolek on otsustusvõimeline olenemata kokku tulnud liikmete arvust. (Lisa 2)

4.7                 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud MTÜ liikmetest või nende esindajatest.

4.8.     MTÜ põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku kahe kolmandiku (2/3) häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi MTÜ liikmete nõusolek.

4.9. MTÜ-l on juhatus, mis juhib ja on kõrgemalseisvaks organiks üldkoosolekute vahelisel perioodil. Juhatuse liikmete arv on üks (Juhataja) või mitu liiget, kuid mitte rohkem kui viis (5) liiget, kes määratakse asutamisel asutajaliikmete poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni kolm (3) aastat MTÜ liikmete hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.

4.10 MTÜ juhatus on ühiskondlikel alustel tegutsev organ. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut õigustoimingutes kui seaduses või antud põhi­kirjas ei ole sätestatud teisiti. Juhatuse liikmetele võib ette näha kompensat­sioone esinduskulude katteks.

4.11 MTÜ juhatus võib ilma üldkoosoleku nõusolekuta sõlmida tehinguid, mis ei ületa 3000 euro piiri.

4.12 Üldkoosolek võib MTÜ juhatuse liikme tagasi kutsuda juhul kui juhatuse liige:

4.12.1.   jätab oma kohustused täitmata;

4.12.2.   ei suuda MTÜ-d juhtida;

4.12.3.   on korduvalt puudunud juhatuse istungitelt;

4.13 MTÜ juhatusel on õigus volitada igapäevase töö teostamiseks palgalist tegev-juhtkonda, mille koosseisu, struktuuri ja töötasud kinnitab juhatus.

4.14 Tegevjuhtkonna ning teiste töötajate tööd juhib tegevdirektor.

4.15 Tegevjuhtkond korraldab MTÜ raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik juhatuse ja üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

4.16 MTÜ juhatus võib delegeerida teatud Õigustoimingud tegevjuhtkonnale, mis ei ole vastuolus seadusega.

4.17 MTÜ tegevjuhtkond võib ilma juhatuse nõusolekuta sõlmida tehinguid, mis ei ületa 2000 euro piiri.

4.18 MTÜ juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik vähemalt poolte juhatuse liikmete nõusolek.

 

  1. TEADETE AVALIKUSTAMINE

5.1. MTÜ teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul.

5.2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmeile kohaliku ajalehe vahendusel või kirjalikult posti teel.

 

 

  1. MAJANDUSTEGEVUS

6.1. MTÜ vara tekib liikmete osamaksudest ja muudest maksetest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuste majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.

6.2. MTÜ ekspluateerib ja remondib tema valduses või omanduses olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.

  1. KONTROLL JA REVIDEERIMINE

7.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

7.2. MTÜ juhatuse ja tegevjuhtkonna liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

  1. MUUD TINGIMUSED

8.1. MTÜ ühinemine või jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

8.2. MTÜ tegevus lõpetatakse:

8.2.1. üldkoosoleku otsusega;

8.2.2. pankrotimenetluse alustamisel MTÜ vastu;

8.2.3.      liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;

8.2.4.      üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;

8.2.5.      muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

 

8.3.    MTÜ tegevuse lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

8.4.    MTÜ tegevuse lõpetamine ja likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

8.5.    MTÜ lõpetamisel antakse ühingu vara üle kohalikule omavalitsusele.

Põhikirja uus redaktsioon on muudetud ja kinnitatud mittetulundusühingu üldkoosoleku otsusega  23. november  2022.a.

/allkirjastatud digitaalselt/

Alari Kruusvall

MTÜ Aruküla Kultuuriselts juhatuse liige